خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 586-588 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
گروه همکاری های علمی بین المللیگزارش کارگاه گروه زیست شناسی با حضور دکتر یاغمور از ترکیه
گزارش کارگاه "آشنائی با تکنیک های جدید در بیوسیستماتیک راسته عقرب ها" با حضور دکتر ارسن یاغمور از ترکیه
17-07-1401
معاونت اداری مالیگزارشی از نهمین جلسه شورای راهبری مدیریت سبز
گزارشی از اقدامات انجام شده و پروژه‌های در دست اقدام
25-02-1401
اداره رفاه کارکنان و اعضای هیأت علمییارانه سفر
میزان و نحوه دریافت کمک هزینه سفر در سال 1401
18-03-1401