خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 76-90 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
اداره رفاه کارکنان و اعضای هیأت علمیاطلاعیه اداره رفاه در خصوص صدور بیمه خودرو (ثالث و بدنه)
طرف قرارداد بیمه خودرو
05-02-1401
معاونت اداری مالیاطلاعیه ارزیابی کارکنان
از تاریخ 04/07/1401 لغایت 12/07/1401 با مراجعه به آدرس erp.znu.ac.ir
04-07-1401
دانشکده کشاورزیاطلاعیه انتخاب واحد ترم تابستان
دانشجویان متقاضی کارورزی 1وکارورزی 2 برای ترم تابستان دوشنبه وسه شنبه 26و 27اردیبهشت . . .
24-02-1401
معاونت دانشجويياطلاعیه انتخابات شورای صنفی
ثبت نام داوطلبین انتخابات از تاریخ 1401/07/23 لغایت 1401/07/25
18-07-1401
معاونت دانشجويياطلاعیه انتخابات شورای صنفی
ثبت نام داوطلبین انتخابات از تاریخ 1401/08/03 لغایت 1401/08/07
02-08-1401
روابط عمومياطلاعیه انتخابات هشتمین دوره شورای کارکنان
15 اسفندماه از ساعت 13 تا 15
07-12-1401
معاونت دانشجويياطلاعیه بازگشایی خوابگاه‌ها
اطلاعیه بازگشایی خوابگاه‌ها (ویژه کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی و کارشناسی ورودیهای 97 و ماقبل سنوات مجاز)
10-01-1401
اداره رفاه کارکنان و اعضای هیأت علمیاطلاعیه بانک تجارت شعبه دانشگاه
سپرده گذاری در بانک تجارت با نرخ 18 درصد
05-02-1401
دانشکده کشاورزیاطلاعیه برگزاری آزمون جامع دانشجویان دکتری دانشکده کشاورزی
(نیمسال اول 02-1401)
05-09-1401
دانشکده علوماطلاعیه برگزاری آزمون جامع دانشجویان دکتری شیمی
در نیم سال دوم سال تحصیلی 1401-1400
27-01-1401
دانشکده علوماطلاعیه برگزاری آزمون جامع دانشجویان دکتری شیمی
در نیم سال اول سال تحصیلی 1402-1401
04-08-1401
دانشکده علوماطلاعیه برگزاری آزمون جامع دانشجویان دکتری شیمی
مهلت تکمیل مدارک تا 12 آذر ماه
07-09-1401
دانشکده علوماطلاعیه برگزاری آزمون جامع دانشجویان دکتری فیزیک
در نیم سال اول سال تحصیلی 1402-1401
18-08-1401
اداره رفاه کارکنان و اعضای هیأت علمیاطلاعیه بیمه تکمیلی سرمد سال 1401
ثبت نام، انصراف، ویرایش و تغییر نوع بیمه در بیمه تکمیلی
12-07-1401
مدیریت تربیت بدنیاطلاعیه دریافت کارت استخر برای خانواده (به جای کارت پرسنلی)
ویژه همکاران دانشگاهی (کارکنان و اساتید)رسمی-پیمانی-شرکتی و همکاران بازنشسته
11-05-1401