خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 1081-1095 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
دانشکده مهندسیجلسه دفاعیه دکتری مهندسی عمران
برآورد تنش ناشی از خوردگی کلریدی میلگردهای...10 بهمن سالن کاوه
08-11-1402
دانشکده مهندسیجلسه دفاعیه دکتری مهندسی عمران
ارائه مدلي براي توسعه توابع شكنندگي سازه هاي ...10 بهمن سالن کاوه
09-11-1402
دانشکده مهندسیجلسه دفاعیه دکتری مهندسی عمران
مطالعه آزمایشگاهی مکانیزم شکست در ماسه­ سنگ...17 بهمن سالن کاوه
11-11-1402
دانشکده مهندسیجلسه دفاعیه دکتری مهندسی عمران
تاثیر خودترمیمی ذاتی بر عملکرد بتن­های حاوی... 17 اردیبهشت سالن کاوه
13-02-1402
دانشکده مهندسیجلسه دفاعیه دکتری مهندسی عمران
بررسي مقاومت پيوستگي آرماتورهاي فولادي و...10 تیر سالن کاوه
07-04-1402
دانشکده مهندسیجلسه دفاعیه دکتری مهندسی برق
خمین مدهای نوسانی سیستم­های قدرت مبتنی بر...15 بهمن سالن کاوه
11-11-1402
دانشکده مهندسیجلسه دفاعیه دکتری مهندسی برق
طراحی تقویت­ کننده توان با خطینگی و...28 اردیبهشت سالن کاوه
24-02-1402
دانشکده مهندسیجلسه دفاعیه دکتری مهندسی آب و سازه های هیدرولیکی
ارزیابی استفاده از محصولات سنجش از دور در...29 شهریور سالن کاوه
26-06-1402
دانشکده کشاورزیجلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد
عنوان: شناسایی موانع صادرات محصولات کشاورزی از دیدگاه صادرکننده های استان هرمزگان
23-02-1402
دانشکده علومجلسه دفاع از پایان نامه - دانشکده علوم
باعنـوان مطالعه کارایی فوتوراکتورهای بر پایه تابش نور از منابع LED و بررسی خواص فوتوکاتالیستی ساختارهای ...
14-11-1402
دانشکده مهندسیجلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
ارائه یک مدل مبتنی بر ترنسفورمر جهت...13 آبان سالن کاوه
08-08-1402
دانشکده مهندسیجلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
ارائه يك رویکرد مبتني بریادگیری تقویتی...13 تیر سالن کاوه
07-04-1402
دانشکده مهندسیجلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
ارائه یک مدل مبتنی بر خوشه­ بندی سری­های... 13 تیر سالن کاوه
07-04-1402
دانشکده مهندسیجلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
ارائه یک رویکرد ترکیبی مبتنی بر ترنسفورمر...21 تیر سالن کاوه
18-04-1402
دانشکده مهندسیجلسه دفاع از پايان نامه کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی
پیشنهاد معیارهای کیفیت جدید برای... 27 تیر سالن کاوه
24-04-1402