خانه :: اساتید :: اخبار
Displaying 1141-1155 of 1 result.
واحد سازمانیعنوانتاريخ ارسال
 
دانشکده علومجلسه دفاع از پايان نامه دکتری دانشکده علوم
با عنـوان تخمین جرم نوترینو در مدل هولوگرافیک بارو
06-03-1402
دانشکده علومجلسه دفاع از پايان نامه دکتری دانشکده علوم
مرحوم آقای عباس سیلتان، دانشجوی دکتری فیزیک دانشگاه زنجان
13-12-1402
دانشکده علومجلسه دفاع از پايان نامه دکتری دانشکده علوم
باعنـوان سنتز كمپلكسهاي جديد روي و استفاده از آنها به عنوان كاتاليست در سنتز مواد آلي
26-10-1402
دانشکده علومجلسه دفاع از پايان نامه - دانشکده علوم
باعنـوان اثرات جهتی در آشکارساز ماده تاریک با استفاده از آشکارسازهای حالت جامد با آستانه­ ی فرا-پایین
10-11-1402
دانشکده علومجلسه دفاع از پايان نامه - دانشکده علوم
باعنوان ساخت و بررسی خواص مکانیکی و الکتریکی الکترودهای پایه گرافنی منعطف برای کاربرد در تجهیزات ذخیره انرژی
17-11-1402
دانشکده علومجلسه دفاع از پايان نامه - دانشکده علوم
باعنوان طراحی بستر پلیمری برای تثبیت همزمان دو آنزيمی جهت سنجش فنیلآلانین در سرم
17-11-1402
دانشکده علومجلسه دفاع از پايان نامه - دانشکده علوم
با عنـوان مطالعه عمل‌هاي همديس غيرمتعدي بر جهان اينشتين
05-02-1403
دانشکده علومجلسه دفاع از پايان نامه - دانشکده علوم
باعنـوان بررسی خصوصیات ساختاری گراواستارها در گرانش تعمیم یافته
26-06-1402
دانشکده کشاورزیجلسه دفاع از رساله کارشناسی ارشد
بررسی کاربرد هیومیک اسید، آمینو اسید و کود زیستی بر خصوصیات مورفوفیزیولوژیکی و فیتوشیمیایی گیاه دارویی زنجبیل
18-11-1402
دانشکده علومجلسه دفاع از رساله دکتری، دانشکده علوم
عنـوان: تهیه هتروساختارهای پایه دو بعدی و بررسی اثرات دیمانسیونی آن ها )مورفولوژی( برروی خواص فتوکاتالیستی و..
08-06-1402
دانشکده علومجلسه دفاع از رساله دکتری- دانشکده علوم
باعنوان اندازه‌گیری ترکیبات افزودنی غذایی با استفاده از طیف سنجی تحرک یونی پس از ریز استخراج مایع - مایع
24-04-1402
دانشکده علومجلسه دفاع از رساله دکتری- دانشکده علوم
با موضوع روابط و برآوردهای مجانبی درباره حجم گوی واحد
22-06-1402
دانشکده علوم انسانیجلسه دفاع از رساله دکتری
قلمرو معنا و شگردهای تأویل متن در غزلّیات شمس تبریزی
26-01-1403
دانشکده کشاورزیجلسه دفاع از رساله دکتری
شناسایی موانع اجتماعی اجرای طرح های سازگاری با کم آبی و عوامل رفتاری موثر بر آن در بخش کشاورزی. . .
18-06-1402
دانشکده کشاورزیجلسه دفاع از رساله دکتری
انتخاب رشته تحصیلی در آموزش عالی: افزایش ثبت نام در دانشکده‌‌های کشاورزی
02-10-1402