خانه  :: اساتید  :: اخبار

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه (نوبت دوم)
تاریخ برگزاری 1401/04/06ساعت 15/30 مکان: سالن اجتماعات دانشکده کشاورزیآگهي دعوت مجمع عمومي عادی سالیانه(نوبت  دوم)

 شركت تعاوني اعتبار کارکنان دانشگاه زنجان

شماره ثبت : 3701  شناسه ملی : 10460070285

تاريخ انتشار :1401/03/25

   بنا به تصميم هیئت مديره شركت تعاونی، جلسه مجمع عمومي عادی سالیانه (نوبت دوم) شركت تعاوني اعتبار کارکنان دانشگاه زنجان درتاريخ 1401/04/06روز دوشنبه ساعت 30/15 بعدازظهر و با رعایت شیوه نامه های بهداشتی در سالن اجتماعات دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان به موجب نحوه دعوت از طریق سایت خبری دانشگاه زنجان به نشانی (news.znu.ac.ir) به دلیل عدم رسمیت مجمع نوبت اول مورخ 1401/03/24 تشكيل خواهدگردید .

  لذا بدينوسيله از كليه اعضاي محترم شركت تعاونی دعوت مي شود در تاريخ و ساعت تعيين شده براي اتخاذ تصميم نسبت به موارد مشروحه ذيل در مجمع مزبور حضور بهم رسانند و يا وكلاي خود را با توجه به ماده 19 آيين نامه نحوه تشكيل مجامع عمومی از بين اعضاء يا خارج ازاعضاي شركت تعاونی معرفي نمايند .

  دستور جلسه :

 1.   تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه تعاونی از محل پذیرش اعضای جدید تا پایان سال 1399
 2.   تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه تعاونی از محل آورده نقدی (ماهیانه) اعضا تا پایان سال 1399
 3.   گزارش مکتوب هیئت مدیره تعاونی از عملکرد تعاونی طی سال مالی 1399
 4. گزارش مکتوب بازرس تعاونی از عملکرد هیئت مدیره و صورت های مالی سال 1399
 5. تصمیم گیری در خصوص صورت های مالی سال 1399
 6. تصمیم گیری در خصوص صورتحساب سود و زیان و تقسیم سود تا پایان سال 1399
 7. تصمیم گیری در خصوص پاداش هیئت مدیره و مدیر عامل برای سال مالی 1399
 8. تصمیم گیری در خصوص حق حضور در جلسات هیئت مدیره برای سال مالی 1399
 9. طرح و تصویب دستورالعمل حقوق و مزایا و پاداش هیئت مدیره
 10. انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره به مدت 3 سال
 11. انتخاب بازرس اصلی و علی البدل برای سال مالی1401
 12. تعیین حق الزحمه بازرس تعاونی برای سال مالی 1401

                                                                                                        هيئت مديره شركت


ارسال شده در مورخه: 25-03-1401