خانه  :: اساتید  :: اخبار

جلسه دفاع از رساله دکتری
برهمکنش همزیستی میکوریزا و مدیریت علف هرز بر کمیت و کیفیت ﻋﻠﻮﻓﻪ کنگر فرنگیعنوان: برهمکنش همزیستی میکوریزا و مدیریت علف هرز بر کمیت و کیفیت ﻋﻠﻮﻓﻪ کنگر فرنگی

ارائه کننده: زهرا رضائی

دانشجوی رشته (گرایش): زراعت (اکولوژی گیاهان زراعی)

استاد راهنما: دکتر مجید پوریوسف، دکتر علیرضا یوسفی                                             

استاد مشاور: دکتر محسن بهشتیان                                      

روز: سه شنبه          مورخ:22 /6/ 1401       ساعت: (16:00-14:00)

                         مکان: سالن آمفی تئاتر دانشکده کشاورزی


ارسال شده در مورخه: 21-06-1401

آخرين اخبار با موضوع: دانشکده کشاورزی

دوره مقدماتی آمار ویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروه علوم وصنایع غذایی

با همکاری گروه علوم و مهندسی صنایع غذایی و معاونت پژوهشی دانشکده کشاورزی (02-08-1402)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دانشکده کشاورزی

اولین رویداد خدمات برون دانشگاهی و انتقال دانش