خانه  :: اساتید  :: اخبار

اطلاعیه برگزاری آزمون جامع دانشجویان دکتری دانشکده کشاورزی
(نیمسال اول 02-1401)



بدینوسیله به اطلاع دانشجویان دکتری می رساند که زمان برگزاری آزمون جامع گروههای مختلف دانشکده کشاورزی به شرح جدول ذیل می باشد

گروه

زمان آموزن کتبی

زمان آزمون شفاهی

علوم دامی

1401/9/20

1401/9/27

مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

1401/9/27

1401/9/28

ترویج، ارتباطات و توسعه روستایی

1401/9/26

1401/9/27

خاکشناسی

1401/9/14

1401/9/28

باغبانی

1401/9/21

1401/9/28

گیاهپزشکی

1401/9/21

1401/9/27

 

ارسال شده در مورخه: 05-09-1401

آخرين اخبار با موضوع: دانشکده کشاورزی

عرضه مستقیم محصولات تولیدی مزرعه آموزشی و پژوهشی دانشکده کشاورزی

افتتاح فروشگاه لبنیات مزرعه در بازارچه دانشگاه با عرضه مستقیم محصولات تولیدی مزرعه آموزشی و پژوهشی (03-11-1401)

   

جلسه دفاع از رساله دکتری

عنوان :مدلسازی روند تغییرات ذخایر کربن آلی خاک های زراعی اقلیم نیمه خشک استان خراسان رضوی (27-10-1401)

   

جلسه دفاع از رساله دکتری

عنوان : شناسایی قارچ های اندوفیت مو با تاکید بر عوامل بیماری نوار برگی مو و بررسی برخی از متابولیت های. . . (24-10-1401)

   

پربازدیدترین مطلب در زمینه:
دانشکده کشاورزی

بازگشت دوباره شور و نشاط دانشجویی پساکرونایی