خانه  :: اساتید  :: اخبار

اهدای مجموعه ای با ارزش به گروه زمین شناسی دانشگاه زنجان
مجموعه با ارزشی از کتب، گزارش ها و نقشه های زمین شناسی ایران و همچنین مجموعه ای از سنگواره های بی مهرگان ایراناهدای مجموعه با ارزشی از کتب، گزارش ها و نقشه های زمین شناسی ایران و  همچنین مجموعه ای از سنگواره های بی مهرگان ایران

به گروه زمین شناسی

جناب آقای دکتر جمشید افتخارنژاد، پیشکسوت محترم زمین شناسی ایران و بازنشسته سازمان زمین شناسی کشور مجموعه با ارزشی از کتب، نقشه های و گزارشهای زمین شناسی ایران را به گروه زمین شناسی دانشگاه زنجان اهدا نمودند. دکتر افتخارنژاد از بنیانگذاران سازمان زمین شناسی کشور بوده و در سالیان طولانی پیرامون زمین شناسی ایران تحقیق و پژوهش نموده اند و در تهیه گزارشات نقشه های زمین شناسی ایران نفش اساسی داشته‌اند. 
همچنین مجموعه بسیار ارزشمندی شامل 600 نمونه فسیلی، توسط آقای مهندس هوشنگ دشتبان از دیرینه شناسان باتجربه و بازنشسته معاونت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران به گروه زمین شناسی دانشگاه زنجان اهدا گردید. این مجموعه طی بیش از 30 سال مطالعات و پی جویی های صحرایی مهندس دشتبان و عمدتا از کوه های زاگرس و نواحی ایران مرکزی و البرز جمع آوری گردیده است. از ویژگی های مجموعه اهدایی می توان به شناسایی دقیق دیرینه شناختی آنها اشاره کرد که آنها را برای اهداف آموزشی بسیار ارزشمند ساخته است. به منظور قدردانی از این اعمال خیرخواهانه، ریاست محترم دانشکده علوم در جلسه اخیر شورای دانشکده با اهدای لوح هایی از جناب آقای دکتر جمشید افتخارنژاد (به نیابت آقای دکتر نصراله عباسی) و جناب آقای مهندس دشتبان قدردانی نمودند.