خانه :: اساتید :: اخبار

راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه:
پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

راهنمای تلفن تعاونی مصرف کارکنان    
فروشگاه تعاونی

محمدی - رعنا
2364
دفتر تعاونی

شهیدی - علیرضا
tmkalireza@gmail.com[at]znu.ac.ir
2229