خانه :: اساتید :: اخبار
بروزرسانی: 26-6-1394
کارکنان کتابخانه

-

رياست
دکتر جعفر یعقوبی
+98 24 33 05 23 23
:تلفن
+98 24 33 28 32 53
:فاکس
yaghobi@znu.ac.ir 
:ایمیل

 

 

معاونت
آقای سیدعلی النقی نبوی
+98 24 33 05 26 30
:تلفن
+98 24 33 28 32 53
:فاکس
nabavi@znu.ac.ir 
:ایمیل

 

 

دبیرخانه
خانم منیر سراجی وطن
+98 24 33 05 23 23
:تلفن
+98 24 33 28 32 53
:فاکس
lib_center@znu.ac.ir 
:ایمیل

 

 

خدمات فنی
خانم سیده مهناز موسوی
+98 24 33 05 23 61
:تلفن
+98 24 33 28 32 53
:فاکس
lib_center@znu.ac.ir 
:ایمیل

 

 

خدمات فنی
خانم سهیلا شعبانی
+98 24 33 05 23 61
:تلفن
+98 24 33 28 32 53
:فاکس
lib_center@znu.ac.ir 
:ایمیل

 

 

مرجع
آقای علی محمداقدم
+98 24 33 05 22 72
:تلفن
+98 24 33 28 32 53
:فاکس
lib_center@znu.ac.ir 
:ایمیل

 

 

مرجع
آقای موسی براتی
+98 24 33 05 23 91
:تلفن
+98 24 33 28 32 53
:فاکس
lib_center@znu.ac.ir 
:ایمیل

 

 

امور مالی و کارپردازی
آقای میرنادر هاشمی رنجبر
+98 24 33 05 23 23
:تلفن
+98 24 33 28 32 53
:فاکس
lib_center@znu.ac.ir 
:ایمیل

 

 

امانت
 
خانم جنت عزیزی
+98 24 33 05 22 79
:تلفن
+98 24 33 28 32 53
:فاکس
lib_center@znu.ac.ir 
:ایمیل

 

 

امانت
آقای غریبعلی باباخانی
+98 24 33 05 22 79
:تلفن
+98 24 33 28 32 53
:فاکس
lib_center@znu.ac.ir 
:ایمیل

 

 

امانت
آقای سعید صحیحی
+98 24 33 05 22 79
:تلفن
+98 24 33 28 32 53
:فاکس
lib_center@znu.ac.ir 
:ایمیل

بازدید امروز: 2