خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20244   بروزرسانی: 11-10-1398

Zahra Ghahremani

زهرا قهرمانی 1، مجتبی دلشاد 2، عبدالکریم کاشی 3 -1 استادیار دانشگاه زنجان. 2 و 3- استادیار و استاد گروه علوم باغبانی، دانشکده باغبانی و گیاه پزشکی پردیس کشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران.
The Response of Growth Index and Yirld of a Commerical Cucumber (Cucumis sativus L. cv.Super Dominus) to Plant Density
ارزیابی تاثیر تراکم بوته بر شاخص هاي رشد خیارCucumis sativus L.cv Super Dominus)
چکيده


زمایشی در مرکز ، (Cucumis sativus L.cv. Super Dominus) به منظور ارزیابی تاثیر تراکم بوته بر شاخص هاي رشد خیار تحقیقات گروه علوم کشاورزي دانشگاه تهران در سال 1385 اجرا گردید. آزمایش به صورت طرح فاکتوریل در قالب بلوك هاي 130000 و 260000 بوته در هکتار و 3 اندازه ،88000 ،66000 ، کامل تصادفی در 3 تکرار پیاده شد. عملکرد خیار در 5 تراکم 53000 6 و 8 سانتی متر، مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفت. براي ارزیابی شاخص هاي رشد از سرعت رشد محصول، ، برداشت مختلف میوه 4 سرعت رشد نسبی، شاخص سطح برگ و سرعت فتوسنتز خالص استفاده شد. نمونه برداري به طور تصادفی از هر کرت در طول فصل رشد در 2 نوبت ، یکی در مرحله دو برگ حقیقی دیگري در انتهاي فصل رشد انجام گرفت. میانگین مربعات کلیه منابع تغییر از نظر آماري معنی دار گردید. کلمات کلیدي: سرعت رشد محصول، سرعت رشد نسبی، شاخص سطح برگ، سرعت فتوسنتز خالص، وزن خشک کل