خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20245   بروزرسانی: 11-10-1398

Zahra Ghahremani

  میثم الیاسی مقدم، 2طاهر برزگر، 3زهرا قهرمانی -1 دانشجوي کارشناسی ارشد علوم باغبانی 2و 3 - استادیار گروه علوم باغبانی دانشگاه زنجان
Effect of pruning and thinning of fruit in yield and fruit quality of melon (Cucumis melo cv. Khatooni
بررسی اثرات هرس و تنک میوه روي عملکرد و کیفیت میوه خربزه توده خاتونی
چکيده


به منظور بررسی اثرات هرس و تنک میوه روي عملکرد و کیفیت میوه خربزه توده خاتونی آزمایشی به صورت طرح بلوكهاي کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه پژوهشی دانشکده کشاورزي دانشگاه زنجان انجام شد. تیمارهاي آزمایش شامل: هرس بوته، هرس و تراش بوته و شاهد بود. نتایج نشان داد که تیمارهاي تربیت بوته بر صفات عملکرد بازاري، عملکرد غیر بازاري، میانگین وزن تک میوه، مواد جامد محلول در بخشهاي مختلف میوه، طول و قطر میوه، ضخامت گوشت میوه، قطر حفره داخلی میوه و وزن تر ساقه تاثیر معنیداري داشته است. بیشترین عملکرد بازاري، میانگین وزن تک میوه، طول و قطر میوه، ضخامت گوشت میوه و قطر حفره داخلی میوه از بوتههاي هرس و تراش شده بدست آمد. همچنین بیشترین درصد مواد جامد محلول در بخشهاي مختلف میوه، عملکرد غیر بازاري و تعداد میوه در بوته در تیمار شاهد مشاهده شد. نتایج آزمایش بیانگر آن است که عمل هرس و تراش بوته در خربزه خاتونی براي تولید محصول با کیفیت بالا ضروري است. کلمات کلیدي: خربزه، هرس، تراش