خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20245   بروزرسانی: 11-10-1398

Zahra Ghahremani

محبوبه فیض آبادی1، زهرا قهرمانی*2، طاهر برزگر3، احمد گلچین4 1، دانشجوی کارشناسی ارشد باغبانی ، 2 و 3، استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان، 4، استاد گروه خاکشناسی، دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان  
Effect of Different levels of Vermicompost and Nitrogen on the Growth Parameters of Tomato Seedlings
تأثیر سطوح مختلف ورمی¬کمپوست و تغذیه نیتروژن بر صفات مورفولوژيک نشاء گوجه¬فرنگی رقم         Rio Grand
چکيده


امروزه تولید نشاهای سالم و مرغوب یکی از عوامل اصلی موفقیت در پرورش سبزی¬ها از جمله گوجه¬فرنگی است. از این رو به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف ورمی¬کمپوست و تغذیه نیتروژن بر صفات مورفولوژیک نشاء گوجه¬فرنگی رقم Rio Grand، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی، در سه تکرار در سال1392 در گلخانه تحقیقاتی گروه علوم باغبانی دانشگاه زنجان انجام شد. فاکتورهای آزمایشی شامل 5 سطح ورمی¬کمپوست (0، 5، 10، 20 و 40 درصد وزنی) و 5 سطح نیتروژن (0، 25، 50، 100 و 200 میلی¬گرم بر کیلوگرم خاک) بود که نیتروژن از منبع اوره تأمین گردید. نتایج نشان داد که صفات مورد مطالعه تحت تأثیر تیمارهای کودی قرار گرفتند، به¬طوریکه تیمار کودی نیتروژن در سطح 100 میلی¬گرم نیتروژن بر کیلوگرم خاک افزایش معنی¬داری بر صفات ارتفاع نشاء، وزن خشک ریشه و ساقه، وزن تر ساقه، شاخص کلروفیل برگ داشت. تیمار ورمی¬کمپوست رشد نشاء را افزایش داد و بیشترین ارتفاع نشاء، فاصله میانگره، طول ریشه، وزن تر و خشک ریشه در سطح 10 درصد وزنی ورمی¬کمپوست بدست آمد. کوتاه¬ترین طول دوره نشاء (67/39 روز) در بستر 10 درصد وزنی ورمی¬کمپوست مشاهده شد. با توجه به نتایج به¬دست آمده غلظت عناصر NPK در برگ با کاربرد ورمی¬کمپوست افزایش یافت. تیمار 10 درصد وزنی ورمی¬کمپوست + 100 میلی¬گرم نیتروژن بر کیلوگرم خاک رشد نشاء را بهبود بخشید.