خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20245   بروزرسانی: 11-10-1398

Zahra Ghahremani

ریحانه مسگری، طاهر برزگر، زهرا قهرمانی
اثر پایه های مختلف کدوئیان بر کیفیت میوه خیار پیوندی رقم Super Dominus در شرایط مزرعه ای
چکيده


به منظور بررسی اثر پایه¬های مختلف کدوئیان بر عملکرد و کیفیت میوه خیار، آزمایشی به صورت طرح بلوک¬های کامل تصادفی در سال 1392 و در گلخانه و مزرعه پژوهشی گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان در سه تکرار انجام گرفت. تیمارهای آزمایش شامل چهار پایه کدو حلوایی (L. Cucurbita moschata)، کدو قلیانی (Lagenaria siceraria L.) و خربزه توده زرد جلالی (Cucumis melo L.) و خیار به عنوان شاهد بود که اثر آنها بر عملکرد و کیفیت میوه خیار رقم Super Dominus مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که نوع پایه اثر معنی¬داری روی عملکرد و کیفیت میوه دارد. خیار پیوندی روی پایه کدو حلوایی دارای بالاترین عملکرد (64/2 کیلوگرم در بوته) بود. گیاهان پیوند شده روی خربزه توده زرد جلالی و کدو قلیانی هر کدام به ترتیب با 26/1 و 54/1 کیلوگرم در بوته، پایین¬ترین میزان عملکرد را دارا بودند. تعداد میوه و مواد جامد محلول در پایه کدو حلوایی بیشتر از سایر پایه¬ها بود. مقدار مواد جامد محلول در پایه کدو قلیانی و تعداد میوه در پایه کدو قلیانی و خربزه توده زرد جلالی کمترین مقدار را داشت. نوع پایه روی سفتی میوه تاثیر معنی¬داری نداشت.