خانه :: اساتید :: اخبار

Gholamreza Mojaradi

روح اله رضایی، بهمن نجفی، غلامرضا مجردی
بررسی راهکارهای توسعه کسب و کارهای خانگی کارآفرینانه در مناطق روستایی شهرستان ارومیه از دید کارشناسان
Study of development steratgies of entrepreneurial home-based businesses in rural areas of Urmia county from experts viewpoints
چکيده


کسب و کارهای خانگی به دلیل نقش موثری که در کاهش نرخ بیکاری دارند، در برنامه ها و سیاست های توسعه اشتغال از جایگاه و اهمیت ویژه ای برخوردار می باشند. در گذشته کسب و کارهای خانگی با زندگی روزمره مردم کشور عجین شده بود؛ با تکیه بر این پیشینه تاریخی می توان از طریق احیا و باز زنده سازی روش ها و شیوه های پرداختن به این نوع مشاغل، نقش آن را در اقتصاد ملی و اقتصاد خانوار به ویژه در مناطق روستایی بارزتر نمود. با توجه به اهمیت موضوع، این تحقیق تحلیلی- تبیینی با هدف بررسی راهکارهای توسعه کسب و کارهای خانگی کارآفرینانه در مناطق روستایی شهرستان ارومیه از دید کارشناسان انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق را تمامی کارشناسان در سازمان های مرتبط و فعال در حوزه ساماندهی و توسعه کسب و کارهای خانگی در شهرستان ارومیه تشکیل میداند)N=210 که بااستفاده از جدول کرجسی و مورگان، تعداد 131 نفر از آنان از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده برای انجام تحقیق انتخاب شدندجمع آوری داده ها به وسیله پرسشنامه و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارSPSSانجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که پنج عامل اداری- تامین مالی، ترویجی- اطلاع رسانی، حمایتی، ایجاد و ساماندهی تشکلها و تقویت بازاریابی در مجموع حدود71/6 درصد از واریانس کل راهکارهای توسعه کسب و کارهای خانگی کارآفرینانه در مناطق روستایی را تبیین می نمایند