خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20245   بروزرسانی: 11-10-1398

Zahra Ghahremani

زهرا قهرمانی1، محمدرضا حسندخت2*، عبدالکریم کاشی3، منصور امیدی4 و مریم جعفرخانی کرمانی5 1، 2،3، 4، دانشجوی سابق دکتری و استادیار دانشگاه زنجان، دانشیار و استادان پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران 5، استادیار موسسه تحقیقات بیوتکنولوژی کر
واکنش برخی توده های تره ایرانی به ماده زایی در محیط درون شیشه ای
Response of Some Persian Leek Accessions To In Vitro Gynogenesis
چکيده


این پژوهش به منظور ارزیابی واکنش هفت توده منتخب تره ایرانی از نظر صفات زراعی به ماده¬زایی در محیط درون شیشه¬ای انجام گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل در طرح پایه کاملا تصادفی که شامل سه سطح هورمونیB2D0  (2 میلی¬گرم در لیتر (BA ، B2D2 (2 میلی¬گرم در لیتر BA و 2 میلی¬گرم در لیتر 2,4-D) و B2D4 (2 میلی¬گرم در لیتر BA و 4 میلی¬گرم در لیتر 2,4-D) و هفت توده تره ایرانی (گرگان، نیشابور، همدان، میانه، کنگاور، ورامین و کرمان) در سه تکرار انجام شد . صفات درصد رویان¬زایی، درصد باز¬زایی گیاه، درصد بقای گیاه، درصد کالوس¬¬زایی، درصد شیشه¬ای شدن گل¬ها و زمان لازم جهت ظهور رویان ارزیابی شدند. در این آزمایش از مجموع 18900 گل کشت شده در محیط کشت¬های مختلف، 459 رویان (43/2 درصد) تولید شد، که همه آن¬ها به گیاه کامل تبديل شدند. بیشترین درصد رویان¬زایی و باززایی گیاه (25 درصد) در توده گرگان و میانه در محیط کشت B2D2 مشاهده شد. نتایج نشان داد کشت گل گرده افشانی نشده روش موثری برای ماد¬ه¬زایی تره ایرانی در محیط درون شیشه¬ای است. واژه های کلیدی: تره ایرانی، ماده¬زایی، کشت درون شیشه¬ای و کشت گل کامل.