خانه :: اساتید :: اخبار

Gholamreza Mojaradi

روح ا... رضائی، سپيده نوروزي، غلامرضا مجردی، لیلا صفا
عوامل تأثيرگذار بر کيفيت زندگي مرتبط با سلامت زنان روستايي شهرستان اسلام آباد غرب
Factors Affecting Rural Women’ s Health Related Quality of Life in West Islam Abad Township
چکيده


امروزه، كيفيت زندگي مرتبط با سلامت يكي از شاخص هاي مهم توسعه به شمار مي رود؛ اين در حالي است كه زنان، به ويژه در مناطق روستايي، به دليل آسيب پذيري بيشتر نسبت به مردان، كيفيت زندگي مرتبط با سلامت پايين تري داشته باشند كه اين مسئله لزوم بررسي عوامل تأثيرگذار بر آن را دو چندان مي كند. با توجه به اهميت موضوع، اين تحقيق توصيفي  همبستگي با هدف بررسي عوامل تأثيرگذار بر كيفيت زندگي مرتبط با سلامت زنان روستايي انجام گرفت. جامعة آماري اين پژوهش را 13 هزار و 835 نفر از زنان 15 تا 64 سال ساكن در مناطق روستايي شهرستان اسلام آباد غرب در استان كرمانشاه تشكيل دادند كه با توجه به جدول بارتلت و همكاران 250 نفر از آنان با روش نمونه گيري چندمرحله اي انتخاب شدند. براي گردآوري داده ها از پرسشنامة ،(2001) استاندارد استفاده شد. نتايج تحقيق نشان داد كه چهار متغير سن، تعداد اعضاي خانوار، تعداد فرزند و سابقة زندگي مشترك رابطة منفي و معنادار و دو متغير سطح تحصيلات و زمان صر ف شده براي ورزش روزانه رابطة مثبت و معنادار با كيفيت زندگي مرتبط با سلامت زنان روستايي داشتند. همچنين، نتايج حاكي از آن بود كه بين ميانگين كيفيت زندگي مرتبط با سلامت زنان بر حسب متغيرهاي وضعيت تأهل، سرپرستي خانوار، داشتن بيمه و انجام دادن معاينات دوره اي پزشكي تفاوت معناداري وجود داشت. در نهايت، شش مؤلفة سبك زندگي ارتقادهندة سلامت شامل مديريت تغذيه، حمايت اجتماعي، مسئوليت پذيري سلامتي، ورزش و فعاليت بدني، مديريت استرس و ارزشمند بودن زندگي 57 درصد از واريانس كيفيت زندگي مرتبط با سلامت زنان روستايي را تبيين كردند.