خانه :: اساتید :: اخبار

Gholamreza Mojaradi

شیوا مهاجری امیری، غلامرضا مجردی و محمد بادسار
بررسی نقش عوامل اجتماعی و روانشناختی بر توانمندسازی زنان روستایی سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد (مورد مطالعه: شهرستان عباس آباد)
Investigation of the social and psychological role factors on the empowerment of rural women, heads of households covered by the Imam Khomeini Relief Committee (Case study: Abas Abad Township)
چکيده


امروزه توانمندسازي زنان روستایی و به خصوص زنان سرپرست خانوار روستایی، به عنوان یکی از عناصر حیاتی در تلاشهاي توسعه ضرورتی انکارناپذیر است. این مطالعه با هدف بررسی نقش عوامل اجتماعی و روانشناختی موثر بر توانمندسازي زنان روستایی سرپرست خانوار انجام شد. جامعه آماري تحقیق 400 نفر از زنان روستایی سرپرست خانوار تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) بودند که با استفاده از روش نمونه گیري کاملاً تصادفی 208 نفر به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. براي گردآوري داده ها از پرسشنامه استفاده گردید. روایی محتوایی پرسشنامه با نظر اعضاي هیات علمی دانشگاه زنجان مورد تایید قرار گرفت. به منظور تعیین قابلیت اعتماد ابزار تحقیق پیش آزمون انجام شد که مقدار آلفاي 0 تا / کرونباخ محاسبه شده براي مقیاسهاي اصلی پرسشنامه در حد مناسب (در دامنه بین 82 0/90 ) به دست آمد. داده هاي گردآوري شده با استفاده از تکنیک چند متغیره مدلسازي معادلات ساختاري تجزیه و تحلیل گردید. نتایج به دست آمده از برآورد مدل ساختاري مستقیم تحقیق نشان داد که رابطه مثبت و معنی داري بین عوامل روانشناختی و اجتماعی با توانمندسازي زنان روستایی سرپرست خانوار وجود دارد. بنابراین، تقویت و توسعه آموزش در ابعاد روانی و اجتماعی در جهت ارتقاي سطح توانمندي زنان سرپرست خانوار پیشنهاد می شود.