خانه :: اساتید :: اخبار

Gholamreza Mojaradi

غلامرضا مجردي، سيده شيرين گلباز، حميده عطايی
تحليل سازه هاي پيش برنده و بازدارنده پذيرش كشاورزي ارگانيك از ديدگاه كارشناسان جهاد كشاورزي زنجان
Analysis of Deterrent and Facilitating Factors on Organic Farming Adoption as perceived by Zanjan Jihad Agricultural Experts Viewpoint
چکيده


اگرچه با پذيرش كشاورزي ارگانيك مي توان غذايي سالم و محصولي عاري از سم و كود توليد كرد اما به طور همزمان بايد اين واقعيت تلخ را نيز پذيرفت كه كشاورزي ارگانيك با موانع و مشكلات فراواني مواجه است. از اين رو، شناسايي عوامل پيش برنده و بازدارنده ي پذيرش كشاورزي ارگانيك از ديدگاه خبرگان كشاورزي اهميت زيادي دارد. پژوهش توصيفي – پيمايشي حاضر نيز براي دستيابي به اين هدف انجام گرديد. جامعه آماري پژوهش ۹۵ نفر از كارشناسان ستادي سازمان جهاد كشاورزي زنجان بود كه از بين آنها ۸۰ نفر به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند. از پرسشنامه به عنوان ابزار گردآوري اطلاعات استفاده شد، روايي آن با مراجعه به گروهي از متخصصان دانشگاهي مورد تاييد قرار گرفت و پايايي آن با استفاده از ضريب آلفاي كرونباخ مورد سنجش قرار گرفت كه مقدار آن براي نگرش نسبت به ۰ بدست آمد. بر اساس يافته ها، نگرش / ۰ و عوامل پيش برنده پذيرش ۸۵ / ۰، عوامل بازدارنده پذيرش ۸۳ / كشاورزي ارگانيك ۷۲ كارشناسان نسبت به كشاورزي ارگانيك كاملا مساعد بود، اما از ديدگاه آنان مواردي همچون بي توجهي به سلامت جامعه و محيط زيست، عدم شناخت از لازمه ها و فناوري كشاورزي ارگانيك، نبود تفاوت قيمت، عدم توليد و عرضه ي نهاده هاي مورد نياز، و عدم مجوز صادرات مهم ترين عوامل بازدارنده ي پذيرش كشاورزي ارگانيك را تشكيل داد. اين عوامل بازدارنده در قالب دو عامل كلي اقتصادي - آموزشي و ۵۶ درصد از واريانس كل تغييرات مربوط به عوامل بازدارنده ي پذيرش كشاورزي ارگانيك را تبيين كرد. مهم ترين عوامل / برنامه ريزي، ۹۶ پيش برنده ي پذيرش كشاورزي ارگانيك نيز شامل مواردي چون مديريت صحيح، ايجاد بازار فروش، تربيت متخصصان و مشاوران حرفه اي، حمايت بيمه اي، برگزاري دوره هاي آموزشي، تامين اعتبار و بكارگيري سياست هاي حمايتي بود كه در قالب چهار عامل كلي اقتصادي - اجتماعي، آموزشي و ترويجي، فني ۶۱ درصد از كل تغييرات مربوط به عوامل / – تكنيكي و مديريتي دسته بندي شد و در مجموع ۰۲ پيش برنده ي پذيرش كشاورزي ارگانيك را تبيين نمود. در پايان بر اساس يافته هاي تحقيق پيشنهاداتي ارائه شد