خانه :: اساتید :: اخبار

Gholamreza Mojaradi

غلامرضا مجردی، زینب شاهقلیان قهفرخی و جعفر یعقوبی
 بررسي عوامل موثر بر موفقيت تعاوني هاي دامپروري در شهرستان خدابنده
factors affecting the success of livestock cooperatives in khodabandeh township
چکيده


ین پژوهش با هدف کلی بررسی عوامل مؤثر بر موفقیت تعاونیهای دامپروری در شهرستان خدابنده با استفاده از روش توصیفی و ابزار پرسشنامه محقق ساخته انجام گرفت. جامعه آماری این تحقیق را 220 نفر از اعضای تعاونیهای دامپروری شهرستان خدابنده تشکیل دادند که تعداد 140 نفر از آنها به روش نمونه­گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای سنجش پایایی پرسشنامه از آزمون مقدماتی و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. روایی پرسشنامه نیز توسط پانلی از متخصصان ترویج و آموزش کشاورزی مورد تأیید قرار گرفت. داده‌های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS پردازش شد. بر اساس یافته‌های پژوهش و با استفاده از روش تحلیل عاملی، عوامل تأثیرگذار بر موفقیت تعاونیها در قالب 8 عامل هماهنگی-آموزشی، حرفه­ای، اقتصادی، حمایتی، سازمانی، اجتماعی، ارتباطی و رسانه­ای و بازاریابی دسته بندی شدند. این عوامل در مجموع 33/68 درصد از تغییرات واریانس متغیر موفقیت تعاونیها را تبیین کردند.