خانه :: اساتید :: اخبار

Gholamreza Mojaradi

روح اله رضایی، غلامرضا مجردی، احسان قلی فر و لیلا صفا
مؤلفه هاي پياده سازي نظام مديريت جامع کيفيت در دانشکده هاي کشاورزي دانشگاه هاي شمال غرب کشور
The Components of Implementing the Total Quality Management in the Agricultural Faculties in the Universities of North West of Iran
چکيده


پژوهش حاضر با هدف بررسی مؤلفه هاي پیاده سازي نظام مدیریت جامع کیفیت در دانشکده هاي کشاورزي دانشگاه هاي شمال غرب کشور انجام شد. روش پژوهش از نوع تحقیقات تحلیلی- تبیینی بود. جامعه آماري این پژوهش را تمام اعضاي هیئت علمی رشته هاي کشاورزي دانشگاه هاي تبریز، اردبیل، که با توجه به جدول کرجسی - مورگان 155 نفر از آنان از (N= ارومیه و زنجان تشکیل میدادند ( 268 طریق روش نمونه گیري طبقه اي با انتساب متناسب انتخاب شدند. براي گردآوري داده ها از پرسشنامه استفاده شد. روایی پرسشنامه با نظر پانلی از اعضاي هیئت علمی دانشگاه زنجان تأیید شد. براي تعیین پایایی ابزار تحقیق پیش آزمون انجام گرفت که مقدار آلفاي کرونباخ محاسبه شده براي مقیاس میزان 0 بود. نتایج / اهمیت مؤلفه هاي پیاده سازي نظام مدیریت جامع کیفیت در دانشکده هاي کشاورزي 91 کسب شده از تحلیل عاملی نشان داد که پنج عامل ارباب رجوع محوري، ساختاري - ارتباطی، مدیریتی، 67 درصد از واریانس کل مؤلفه هاي پیاده سازي / توسعه حرفه اي- مشارکتی و تیم محوري در مجموع 55 نظام مدیریت جامع کیفیت در دانشکده هاي کشاورزي مورد مطالعه را تبیین می کنند.