خانه :: اساتید :: اخبار

Gholamreza Mojaradi

غلامرضا مجردی، سیدرضا اسحاقی و شادعلی توحیدلو
بررسی چشم داشت های کارشناسان از کاربرد فن آوری اطلاعات در بخش کشاورزی استان زنجان
Agricultural Experts, Expectations from Application of Information Technology(IT) in Zanjan Agricultural Sector ,Iran
چکيده


اين پژوهش با هدف بررسى ميزان برآورده شدن چشم داشت هاى كارشناسان از كاربرد فن آورى اطّلاعات در امور زراعى، باغى، آب، صنايع غذايى و ترويج كشاورزى در سطح استان زنجان انجام گرفت. جامعة آمارى اين پژوهش پيمايشى، 95 نفر كارشناس فعال باغبانى، زراعت، صنايع غذايى، آبيارى و ترويج كشاورزى در سطوح مديريتى در سازمان جهاد كشاورزى استان زنجان بودند كه 80 نفر از آنان به روش نمونه گيرى تصادفى برگزيده شدند. ابزار كاربردى براى گردآورى داده ها پرسش نامة پژوهشگر ساخته بود كه اعتبار آن توسط اعضاى هيات علمى ترويج و آموزش كشاورزى و گروهى از متخصصان تأييد گرديد و براى تعيين پايايى پرسش نامه از آلفاى 0) به دست آمد. / كرونباخ استفاده شد كه براى شاخص هاى بررسى شده در حد مناسب (بالاى 7 نتيجه هاى به دست آمده از پژوهش نشان دادند كه ميزان كاربرد فن آورى اطّلاعات در وضع موجود، در امور زراعى، باغى، آب، صنايع غذايى و ترويج كشاورزى در حد متوسط است. اما چشم داشت كارشناسان كشاورزى در استفادة از فن آورى اطّلاعات در همة اين موارد در حد خيلى زياد بود. شكاف بين وضع موجود و وضع مطلوب نيز در همة موضوع هاى بررسى شده بر اساس الگوى برى و همكاران محاسبه شد. با توجّه به اهميّت كاربرد فن آورى اطّلاعات در بخش كشاورزى و يافته هاى به دست آمده از پژوهش، استفاده ى بهينه از فن آورى اطّلاعات براى اطّلاع رسانى مناسب به بهره وران توصيه مى شود.