خانه :: اساتید :: اخبار

Gholamreza Mojaradi

حمید شفیعی زاده، غلامرضا مجردی و اسماعیل کرمی دهکردی
عوامل موثر بر نهادینه سازی بیمه اجتماعی در روستاهای شهرستان کبودرآهنگ
The Affecting of the Institutionalization of Social Insurance in Rural Areas of the Kabodarahang Township
چکيده


بيمة اجتماعي روستاييان در ایران به شكل عملي در سال‌هاي اخير از طريق صندوق بيمة اجتماعي روستاييان و عشاير به اجرا درآمده است. البته استفادة همگانی از بیمة اجتماعی مستلزم نهادينه شدن آن است كه خود مستلزم به وجود آمدن عادات رفتاري،‏ سياست‌گذاري مناسب،‏ اختصاص زمان و بودجه و ديگر اقدامات گسترده براي پايدار شدن آن است. هدف از اين پژوهش توصیفی- پیمایشی،‏ شناسایی عوامل مؤثر بر نهادينه‌سازي بیمة اجتماعی در روستاییان شهرستان كبودرآهنگ است. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه از طريق مصاحبة ساخت‌يافته با 320 نفر از بيمه‌گزاران گردآوري گرديد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آماره‌های توصیفی و همچنین روش تحليل عاملي استفاده شد. نتايج تحقيق مشخص ساخت كه عوامل مؤثر بر نهادینه‌سازي بيمة اجتماعي را در منطقه مورد مطالعه می‌توان در قالب سه عامل شناختي– هنجاري،‏ فرهنگي– اجتماعي و تنظيمي دسته‌بندی كرد. بر اساس یافته‌های تحقیق،‏ پیشنهاد شد كه صندوق بيمة اجتماعي روستاييان به ایجاد آگاهی در ارباب رجوع توجه كند و با بهره‌گيري از ظرفيت گستردة رسانه‌ها و توان فني كارگزاران،‏ بستر اطلاع‌رساني مناسب و فراگير را برای جامعة روستايي فراهم سازد.