خانه :: اساتید :: اخبار

Gholamreza Mojaradi

غلامرضا مجردی، روح اله رضایی و شادعلی توحیدلو
سازه های موثر در کیفیت آموزش های کاربردی کشاورزی از دیدگاه دانشجویان کشاورزی دانشگاه زنجان
The Effective Factors on Improvement of Practical Training Quality from Agricultural Students’ Viewpoints (The case: University of Zanjan)
چکيده


نظام آموزش عالى كشاورزى كشور در وضعيت كنونى، به دليل چيرگى آموزش هاي نظري بر آموزش هاي كاربردى، در تربيت دانش آموختگانى زبردست با دشوارى هايى بسيار روبه روست. اين دشوارى ها پيامدهايى را همچون: بيكارى دانش آموختگان دانشگاهى كشاورزى، پاسخ گو نبودن به نياز بازاركار، نارضايتى دانش آموختگان، ناخشنودى سازمان هاى اجرايى و از بين رفتن منابع ارزشمند بخش كشاورزى  به همراه داشته است. اين پژوهش توصيفى- پيمايشى با هدف شناسايى و تحليل سازه هاى مؤثّر در كيفيّت آموزش هاى كاربردى از ديدگاه دانشجويان كشاورزى به انجام رسيد. جامعه ى آماري آن 346 نفر از دانشجويان سال آخر رشته هاي كشاورزي در دانشگاه زنجان بودند كه 171 نفر از ايشان به شيوة نمونه گيري طبقه اي براي انجام پژوهش انتخاب شدند و از يك پرسش نامه ى پژوهشگرساخته براي گردآوري داده ها استفاده شد. نتيجه هاى به دست آمده از تحليل عاملي نشان دادند كه سازه هاى مؤثّر بر كيفيّت آموزش هاى كاربردى كشاورزى را مى توان در سه دسته ى كلى (مشاركت فعّالانه ى استادان در فرايند هدايت، برنامه ريزى و اجراى آموزش هاى كاربردى؛ ارتباط هاى هدفمند و مؤثّر درون و برون سازمانى، و مشاركت كارآمد و هدفمند دانشجويى) طبقه بندى كرد كه در مجموع 69/68 درصد واريانس متغيّر وابسته با اين عامل ها تبيين شد. بر اساس يافته هاى پژوهش پيشنهاد گرديد؛ ارتباط دانشگاه با بخش كشاورزى بشدت تقويت گردد. ابزار و امكانات ضرورى براى آموزش كاربردى در اختيار دانشكده هاى كشاورزى گذاشته شود. امكان كارآموزى پاره وقت براى دانشجويان در حين تحصيل فراهم شود. سرفصل و درون مايه ى درس هاى كاربردى  با توجّه به نياز بازار كار و در تعاملى واقعى بين دانشگاه، بخش اجرا و نمايندگان كشاورزان، تعيين شود. در ارزشيابى تحصيلى به ميزان توانمندى هاى كاربردى دانشجويان وزنى بيش تر داده شود و در به دست آوردن فرصت هاى اشتغال، به كارايى دانشجويان توجّه شود