خانه :: اساتید :: اخبار

Gholamreza Mojaradi

روح اله رضایی و غلامرضا مجردی
واکاوی موانع پیاده سازی نظام مدیریت جامع کیفیت در دانشکده های کشاورزی دانشگاههای شمال غرب کشور
Analyzing the barriers of implementing the total quality management(tqm) in agricultural faculties....
چکيده


پژوهش حاضر با هدف واكاوي موانع پياده سازي نظام مديريت جامع كيفيت در دانشكده هاي كشاورزي دانشگاه هاي شمال غرب كشور انجام گرفت. به لحاظ روش پژوهش، اين تحقيق از نوع تحقيقات تحليلي- تبييني محسوب مي شود. جامعه آماري اين تحقيق شامل تمامي اعضاي هيات علمي دانشكده هاي كشاورزي دانشگاه هاي شمال غرب كشور در چهار دانشگاه تبريز، اردبيل، اروميه و زنجان بودند كه با توجه به جدول كرجسي مورگان،   155  نفر از آنان به عنوان نمونه آماري از طريق روش نمونه گيري طبقه اي با انتساب متناسب انتخاب شدند. براي گردآوري داده ها از پرسشنامه استفاده گرديد. روايي پرسشنامه با نظر پانلي از اعضاي هيات علمي گروه ترويج و آموزش كشاورزي دانشگاه زنجان مورد تاييد قرار گرفت. براي تعيين پايايي ابزار تحقيق پيش آزمون انجام گرفت كه مقدار آلفاي كرونباخ محاسبه شده براي مقياس ميزان اهميت موانع پياده سازي نظام مديريت جامع كيفيت در حد 86/0 بود. نتايج كسب شده از تحليل عاملي نشان داد كه از ديدگاه / دانشكده هاي كشاورزي اعضاي هيات علمي مورد مطالعه موانع پياده سازي نظام مديريت جامع كيفيت در دانشكده هاي كشاورزي در پنج عامل شناختي- آموزشي، فرهنگي، اطلاعاتي- ارتباطي، كميت گرايي و ساختاري قرار مي گيرند و در مجموع در حدود 32/69 درصد واريانس را تبيين مي نمايند