خانه :: اساتید :: اخبار

Gholamreza Mojaradi

شیرین گلباز لیلان، اسماعیل کرمی دهکردی و غلامرضا مجردی
منابع اطلاعاتی تأثیرگذار بر تصمیم پذیرش نوآوری آزمایش خاک توسط انگوركاران شهرستان خرمدره
Information Sources Influencing Soil Testing Innovation Adoption by Grape Farmers in the Khorramdarreh Township
چکيده


اجرای زمایش خاك در باغ های انگور به منظور تغذیه ی صحیح و پایدار باغ ها یکی از اقدامات مهمی که در یک دهه  اخیر به عنوان یک نوآوری به انگورکارا ن کشور معرفی شده است. پذیرش و اجرای آن معکن است به واسطه دریافت اطلاعات از منابع مختلف باشد، از این رو هدف این پژوهش بررسی منابع اطلاعاتی تأثیرگذار بر پذیرش نوآوری آزمایش خاك در بین انگورکاران است. با استفاده از یک روش شناسی ميتنی بر پیمایش، نمونه ای تصادفی متشکل از 260 نفر از 3942 انگورکار شهرستان خرمدره با بکارگیری یک روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب گردید و داده ها با استناده از روش مصاحيه ساختارمند با کمک پرسشنامه جمع آوری شدند. روایی محتوایی و ظاهری پرسشنامه با کمک متخصصین دانشگاهی و جهاد کشاورزی مورد تأیید قرار گرفت. پایایی سازه های مهم آن نیز از طریق انجام مطالعه اولیه و بکارگیری آزمون کرونياخ آلفا (0.71 تا 0.81) تأیید شد. نتایج نشان داد که کمتر از نیمی از انگورکاران آزمایش خاك را در باغ های خود اجرا کرده اند. تحلیل رگرسیون نشان داد متغیرهایی همچون تماس با باغداران، دریافت پوستر، شنیدن برنامه های رادیویی و تحصیلات باغدار تأثیر مثيت و معنی داری بر تصمیم پذیرش «وآوری آزمایش خاك دارد. بنابراین هم رسانه های میان فردی و هم  رسانه های انيوهی تأثیر مثيتی بر پذیرش این نوآوری دارد.