خانه :: اساتید :: اخبار

Gholamreza Mojaradi

غلامرضا مجردی و شادعلی توحیدلو
بررسی انتظارات و توقعات دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان از درس عملیات کشاورزی
Investigating the Expectations of Agricultural Students from Agricultural Operations Course in Zanjan University
چکيده


امروزه در کشاورزي از شیوه هاي نوینی براي تولید و عرضه محصولات کشاورزي به بازار استفاده می شود لذا دانشجویان براي پاسخگویی به تغییرات باید با برخورداري از آموزشهاي عملی خود را براي حضور در عرصه آماده نمایند. تحقیق حاضر با هدف بررسی انتظارات و توقعات دانشجویان دانشکده کشاورزي دانشگاه زنجان از درس عملیات کشاورزي به عنوان یکی از مهمترین دروس عملی انجام گرفت. جامعه آماري تحقیق حاضر 363 نفر از دانشجویان کشاورزي دانشگاه زنجان بودند که 114 نفر از آنان به روش نمونه گیري طبقه اي با اختصاص متناسب براي انجام تحقیق انتخاب شدند. اعتبار ابزار تحقیق توسط جمعی از صاحب نظران مورد تایید قرار گرفت و براي تعیین پایایی پرسشنامه از آلفاي کرونباخ استفاده شد که ضریب آلفاي کرونباخ براي شاخص وضعیت موجود 0.83 و براي شاخص وضع مطلوب 0.88 بدست آمد. نتایج مربوط به شکاف انتظاري نشان داد که استفاده از روش هاي نوین آبیاري، برداشت محصولات کشاورزي با استفاده از ماشین هاي کشاورزي و کاشت محصولات کشاورزي به صورت مکانیزه فاصله بسیار زیادي با انتظارات دانشجویان از این درس دارد. نتایج حاصل از تحلیل عاملی نیز نشان داد که انتظارات دانشجویان از درس عملیات کشاورزي در 4 عامل مکانیزاسیون، تجربه آموزي علمی، تدوین تجارب و اطلاع رسانی، و فعالیتهاي سنتی قابل دسته بندي است.