خانه :: اساتید :: اخبار

Gholamreza Mojaradi

غلامرضا مجردی، غلامحسین زمانی و کیومرث زرافشانی
تحلیل دیدگاه کارشناسان بیمه محصولات کشاورزی استان فارس نسبت به مسائل و مشکلات شغل کارگزاری خصوصی
Analysis of Job Expectations and Their effects on Institutionalization of Private Insurance Agency for Agricultural Products (The Case of Fars Province)
چکيده


هدف از انجام اين مطالعه بررسي نقطه نظرات كارشناسان بيمه محصولات كشاورزي در باره مسائل و مشكلات شغل كارگزاري خصوصي در استان فارس بود. در شرايط فعلي حدود 5000 نفر دانش آموخته رشته هاي كشاورزي و دامپزشكي در سطوح ليسانس تا دكتري به عنوان كارگزار خصوصي بيمه محصولات كشاورزي در سراسر كشور مشغول به كار مي باشند. يافته هاي پژوهش حكايت از آن داشت كه مسائل و مشكلات شغلي نه تنها كارايي اين افراد را كاهش مي دهد بلكه در آينده بر بقا و استمرار كارگزاري خصوصي نيز تاثيري منفي بر جاي مي گذارد. از اين رو تعداد 34 نفر كارشناس بيمه محصولات كشاورزي استان فارس به صورت تمام شماري مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار پژوهش پرسشنامه باز بود كه پس از تاييد روايي و پايايي آن توسط متخصصين، مورد استفاده قرار گرفت. از روش تحليل محتوا براي بررسي ديدگاه كارشناسان استفاده شد و نرم افزار Spss براي تجزيه و تحليل داده ها بكار گرفته شد. نتايج نشان داد كه مهمترين مشكلات كارگزاري خصوصي در شرايط فعلي نبود امنيت شغلي، عدم قانونمندي فعاليت كارگزاري خصوصي، ناكافي بودن كارمزد و نحوه محاسبه آن، عدم حمايت مالي مناسب از كارگزار، ناكافي بودن خدمات آموزشي و  بي توجهي به موضوع فرهنگ سازي در مورد بيمه محصولات كشاورزي است. در پايان بر اساس يافته هاي پژوهش توصيه هاي كاربردي لازم ارائه شد.