خانه :: اساتید :: اخبار

Gholamreza Mojaradi

غلامرضا مجردی و منصور شاه ولی
توسعه پایدار و حفظ محیط زیست با کمک مدیریت بر مبنای هدف و نتیجه با تاکید بر کاهش مصرف سموم کشاورزی
Sustainable development and environmental conservation by management based on aim and result with emphasis
چکيده


زمانی که رابطهء انسان با طبیعت مسالمت‌آمیز بود طبیعت نیز از ارائهء مواهب و نعمتهای خدادادی‌ خود به انسان دریغ نمی‌کرد و آغوش خود را همواره برای بهره‌مندی و لذت‌بخشی به روی انسان می‌گشود؛ ولی به تدریج که انسان فکر غلبه بر طبیعت را در سر پروارند و خواسته یا ناخواسته اقداماتی را در جهت‌ تسلط بر طبیعت به انجام رساند طبیعت نیز به واکنشهایی مجبور گردید که گاهی برای انسان‌ ناخوشایند و دردآور بود تا جایی که امروزه با دخالتهای بیش از حد انسان و تخریب محیط زیست امکان‌ زندگی سالم و ایمن نه تنها از انسان بلکه از سایر موجودات زنده نیز سلب شده است.حال تکلیف جامعهء بشری با این پدیدهء نامیمون چیست؟آیا نسل حاضر و آینده باید تاوان بی‌احتیاطی و ندانم‌کاریهای‌ نسلهای گذشته و فعلی را پس دهد و دست روی دست بگذارد؟یا اینکه باید با اندیشه و تدبیر چاره‌اندیشی‌ نموده و به جای زندانی کردن خود در زمان حال و بسنده کردن به تجارب گذشته با به کارگیری بصیرت و معرفت،آینده‌ای ایمن و دلپذیر را ترسیم نماید؟ بدیهی است نسل حاضر با آگاهی از اهمیت حفظ محیط زیست و جلوگیری از آلودگی بیش از حد آن،باید بقای این امانت را از دغدغه‌های اصلی خود دانسته و تلاش کند تا با حفظ آن و جلوگیری از تخریب هرچه بیشتر این امانت،وظیفهء خود را به انجام برساند.در این مقاله سعی شده تا بر مبنای‌ نظریهء مدیریت مبتنی بر هدف و نتیجه،چگونگی روند تحقق هم‌زمان توسعهء پایدار و حفظ محیط زیست با رویکردی فرارشته‌ای و تفکری سه زمانه ترسیم گردد.بنابراین ابتدا نظریهء مدیرت مبتنی بر هدف و نتیجه تشریح و بعد چگونگی دستیابی به توسعهء پایدار و حفظ محیط زیست در محدودهء این‌ نظریه ترسیم گردیده است و نهایتا با ارائهء مثالی دربارهء نهادینه‌سازی مصرف بهینهء سموم در بخش‌ کشاورزی سعی شد تا خواننده با چگونگی به کارگیری این نظریه در عمل آشنا شود.