خانه :: اساتید :: اخبار

Gholamreza Mojaradi

غلامرضا مجردی، غلامحسین زمانی و آرین قلی پور
تحلیل انتظارات شغلی و تاثیر آن بر نهادینه سازی کارگزاری خصوصی بیمه محصولات کشاورزی (مورد مطالعه استان فارس) 
Analysis of Job Expectations and Their effects on Institutionalization of Private Insurance Agency for Agricultural Products (The Case of Fars Province)
چکيده


  صندوق بيمه محصولات کشاورزي از نيمه دوم سال 1381 براي پاسخگويي مناسب به نياز مشتريان خود و ارایه خدمات مطلوب بيمه اي به توليدکنندگان بخش کشاورزي از کارگزاران خصوصي استفاده نموده است و در شرايط فعلي در حدود 5000 نفر مهندس کشاورزي و دامپزشک در سطح کشور به عنوان کارگزار خصوصي با صندوق بيمه محصولات کشاورزي همکاري مي نمايند. با توجه به تاثير پذيري شغل کارگزاري از ميزان برآورده شدن انتظارات شغلي و با هدف بررسي و دسته بندي تاثير انتظارات شغلي بر نهادينه سازي فعاليت کارگزاري خصوصي، اين پژوهش بر مبناي تئوري نهادي و با تاکيد بر رکن هنجاري آن طراحي و به انجام رسيد. از روش تمام شماري براي انتخاب آزمودني ها در حوزه جغرافيايي تحقيق (استان فارس) استفاده شد. تحقيق از نوع توصيفي است و از فن پيمايش براي جمع آوري داده ها بهره گرفته شد. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته بود که پس از تاييد روايي و پايايي، مورد استفاده قرار گرفت. از نرم افزار SPSS براي تحليل داده هاي جمع آوري شده استفاده گرديد. با استفاده از تحليل عاملي نوع R و چرخش عامل ها به روش واريماکس، متغيرهاي مستقل پژوهش در هفت گروه دسته بندي شد. تمام اين عوامل داراي مقدار ويژه بيش از يک بودند و تحت عناوين توسعه و بهبود سازماني، نظارت و ارزشيابي، نيازهاي اساسي، پاداش هاي مناسب، حقوق مادي، قانونمندي شغلي، و آموزش نامگذاري شدند. به منظور تقويت فرآيند نهادينه سازي کارگزاري خصوصي و بر مبناي يافته هاي پژوهش، بررسي همزمان انتظارات شغلي کارگزاران در وضع موجود و مطلوب، اولويت بندي فعاليت ها بر اساس شکاف انتظاري، و توجه ويژه به موضوع نظارت و ارزشيابي به عنوان پيشنهادهاي اجرايي و عملي اين پژوهش ارایه گرديد.