خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20245   بروزرسانی: 11-10-1398

Zahra Ghahremani

هادی لطفی، طاهر برزگر، زهراقهرمانی
Effect of foliar application of naphthalene acetic acid and plant thinning on growth, yield and fruit quality of melon (Cucumis melo cv. Khatooni)
بررسی رشد، عملکرد و کیفیت میوه دو توده طالبی بومی ایران در سطوح مختلف آبیاری
چکيده


به منظور بررسی اثر تنش کمآبی بر رشد، عملکرد و کیفیت میوه دو توده طالبی ایرانی، آزمایشی به صورت کرت- های خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه 66 و ۳۳ درصد نیاز آبی گیاه( ودو ، زنجان در سال 1۳4۳ انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل سه سطح آبیاری ) 122 توده طالبی ایرانی )تیلزرد و تیلسبز( بود. نتایج نشان داد که تیمارهای آبیاری بر سطح برگ، تعداد میوه در بوته، طول بوته، درصد وزن خشک برگ، سفتی بافت میوه، مواد جامد محلول، وزن متوسط میوه و عملکرد تاثیر معنیداری داشت. تنش کمآبی باعث افزایش مواد جامد محلول، درصد وزن خشک برگ و کاهش سطح برگ ، تعداد میوه در بوته، طول بوته، سفتی بافت میوه، وزن متوسط میوه و عملکرد گردید. کمترین عملکرد ) 1-ha.kg 1۳۳۳۱ (، وزن متوسط میوه ) g 1۳24/0 (، و 10 درصد( در تنش شدید ) ۳۳ درصد( حاصل شد. از نظر صفات مورد / بیشترین مواد جامد محلول ) ۱۳ مطالعه در بین تودههای خربزه تفات معنیداری وجود داشت. بیشترین عملکرد ) 1-ha.kg 461۱1 ( و وزن متوسط میوه ) g 1۳ درصد( در توده / ۳6۳6 ( در توده تیلزرد در آبیاری 122 درصد نیاز آبی گیاه و بیشترین مواد جامد محلول ) ۳6 /۱ 6۳/ تیلسبز در آبیاری ۳۳ درصد نیاز آبی گیاه مشاهده شد. با توجه به نتایج، تودههای تیلسبز و تیلزرد به ترتیب 6 ۳4 درصد / درصد و ۱ کاهش عملکرد را در شرایط آبیاری ۳۳ درصد در مقایسه با آبیاری معمولی نشان دادند که هر دو توده حساس به تنش کمآبی میباشند.