خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:20245   بروزرسانی: 11-10-1398

Zahra Ghahremani

سیما شیر احمدی، طاهر برزگر، زهراقهرمانی
اثر سیستم‌های مختلف تربیت بوته بر رشد، عملکرد و کیفیت خیار گلخانه‌ای رقم گوهر (Cucumis sativus var. Gohar)
چکيده


به منظور بررسي اثر سيستمهاي مختلف تربيت بوته بر رشد، عملکرد و کيفيت خيار گلخانهاي رقم گوهر، پژوهشي در قالب طرح بلوکهاي شکل)، دوشاخه تغيير يافته، V) کامل تصادفي با سه تکرار انجام شد. تيمارهاي آزمايش شامل چهار نوع سيستم تربيت بوته [دوشاخه داربستي و افقي (تکشاخه)] بودند. طبق نتايج، بيشترين ارتفاع بوته، تعداد گره و سطح برگ در سيستمهاي داربستي و افقي مشاهده شد. اما از نظر طول ميانگره تفاوت معنيداري بين تيمارهاي مختلف وجود نداشت. کوتاهترين مدت زمان گلدهي تا برداشت ميوه ( ۱۴ روز) در سيستم دوشاخه بهدست آمد. تأثير سيستمهاي مختلف تربيت بوته بر تعداد ميوه و عملکرد بازارپسند بوته در ماههاي مختلف ارزيابي شد. ۲۵ ) و عملکرد بازارپسند ( ۲۶۲۶ گرم در بوته) در ماه فروردين در سيستم داربستي و بيشترين تعداد ميوه غير / بيشترين تعداد ميوه ( ۷۳ ۱۷ سانتيمتر) را داشتند. اثر / بازارپسند در سيستم دوشاخه تغيير يافته حاصل شد. ميوههاي حاصل از سيستم داربستي بيشترين طول ( ۲۳ سيستمهاي مختلف تربيت بوته بر ماده خشک ميوه و کلروفيل پوست ميوه معنيدار نشد. ميوههاي حاصل از سيستم دوشاخه بيشترين درصد مواد جامد محلول و پتاسيم ميوه را داشتند. با توجه به نتايج و اهميت عملکرد در کشتهاي گلخانهاي، سيستم داربستي براي کشت در شکل) براي کشت در شرايط با شدت نور کافي پيشنهاد ميگردد. V) شرايط شدت نور کم و سيستم دوشاخه