خانه :: اساتید :: اخبار

Gholamreza Mojaradi

زهرا همدانی، غلامرضا مجردی
Measurement of grape growers’ knowledge in Takestan Township toward raisins processing and packaging
سنجش دانش انگور کاران شهرستان تاکستان در ارتباط با تهیه و بسته بندی کشمش و عوامل مرتبط با آن
چکيده


چکيده افزایش دانش انگور کاران نیازمند شناخت صحیح عوامل مرتبط با دانش آن ها در خصوص تهیه و بسته بندی کشمش می باشد. هدف این تحقیق توصیفی همبستگی نیز شناسایی این عوامل بود. جامعه آماری تحقیق 2462 نفر از انگور کاران بخش مرکزی شهرستان تاکستان بودند که با استفاده از فرمول کوکران 240 نفر از طریق روش نمون هگيري طبقه اي تصادفي انتخاب و مطالعه شدند. روایی محتوایی ابزار تحقیق با استفاده ازنظرت متخصصان تأیید شد و با انجام مطالعه مقدماتی و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ بزرگ تر از 7/ 0 برای شاخص های ترکیبی، پایایی آن به دست آمد. نتایج تحقیق نشان داد که دانش اکثرِیت انگور کاران ) 7/ 86 درصد( در حد متوسط بود و بیشترین دانش آن ها به فعالیت های قبل از کاشت انگور و کمترین دانش آن ها به فعالیت های بست هبندی و نگهداری کشمش مربوط می شد. همچنين 6/ 51 درصد انگور کاران نگرش مثبت نسبت به تهیه و بسته بندی کشمش داشتند. سطح استفاده انگور کاران از خدمات آموزشی و ترویجی در حد متوسط بود و پاسخگویان در بین 13 منبع اطلاعاتی تجربیات خود را مهم ترین منبع اطلاعاتی معرفی کردند. آزمون همبستگی نشان داد که دانش انگور کاران رابطه مثبت و معنی داری با سطح استفاده از خدمات آموزشی- ترویجی و میزان استفاده از کانال های ارتباطی د اشت. واژه های کلیدی: کشمش، دانش، نگرش، خدمات آموزشی و ترويجی، شهرستان تاکستان.