خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:13970   بروزرسانی: 24-08-1393

Kamran Afsahi
کامران افصحی
استادیار

پست الکترونيکی
afsahi@znu.ac.ir      kamranafsahi@yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/afsahi-kamran

تلفن
   33052348   +98 (0) 24 3305 2415

فکس
   +98 (0) 24 3228 3202

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت و اصلاح نباتات، اتاق 61، صندوق پستی 45195-313