خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:677   بروزرسانی: 19-01-1398

Hosein Rabbi Angourani

Publications in Journals

International ISI2.  محمود ملک زاده -حسین ربی انگورانی-علیرضا یزدی نژاد-مریم حسن-فلاده ابوندیون-سعید حضرتی 
Evaluation of Volatile Oil in Indigenous Populations of Ferula gummosa Boiss
Journal of Essential Oil Bearing Plants (2018PP. 206-2013 DOI: 10.1080/0972060X.2016.1244495.  [Abstract ]
داخلي-ISC1.  حسین­ ربی­ انگورانی، جابر­پناهنده ­ینگجه، صاحبعلی ­بلند­نظر، جلال ­صبا، فریبرز­زارع­ نهندی
اثر اسید­سالیسیلیک بر برخی صفات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی کدوی طبی(Cucurbita pepo L. var . Styriaca) تحت تنش خشکی.
Effects of salicylic acid on some physiological and biochemical attributes of medicinal pumpkin under drought stress
مجلۀ به زراعی کشاورزی دانشگاه دوره 19 (1396صفحات 853-865.  [Abstract  ]