خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:1361   بروزرسانی: 02-02-1399

Hosein Rabbi Angourani

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه تبریز, ایران, مهندسی کشاورزی -علوم باغبانی , 95-91
عنوان رساله : اثر تنش خشکی و سالسلیک اسید بر برخي صفات مورفوفيزيولوژيكي و فیتوشیمی گیاه کدوی طبی (Cucurbita pepo var. styriaca)

کارشناسی ارشد : دانشگاه زنجان , ایران, مهندسی کشاورزی -علوم باغبانی , 88-86
عنوان پایان نامه : اثر سایکوسل و نفتالن استیک اسید بر روی برخی صفات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی و مقدار اسانس گیاه شمعدانی عطری

کارشناسی : دانشگاه زنجان , ایران, مهندسی کشاورزی -علوم باغبانی , 78-74