خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:13426   بروزرسانی: 28-09-1399

Loghman Ebrahimi

Publications in Journals

داخلي-ISC28.  ثمین معصومی، لقمان ابراهیمی
نقش اجتناب شناختي و تنظيم شناختي هيجان در پيشبيني ايده پردازي خودكشي دانشجويان
اندیشه و رفتار دوره 14 شماره 56 (1399صفحات 27-35.  [Abstract  ]
داخلي-ISC27.  لقمان ابراهیمی، سید جمال موسوی
رابطه مولفه های هوش هیجانی و سبک های فرزندپروری با گرایش به سوءمصرف مواد در دانش آموزان
رابطه مولفه های هوش هیجانی و سبک های فرزندپروری با گرایش به سوءمصرف مواد در دانش آموزان
فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد دوره 19 (1397صفحات 43-52.  [Abstract ]
داخلي-ISC26.  محسن امیری، لیلا معراجی فر، لقمان ابراهیمی
تاثیر آموزش والدگری مبتنی بر ذهن آگاهی به مادران کودکان با اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی بر بهبود مشکلات درونی شده مادران و کاهش رفتارهای برونی‌سازی شده فرزندانشان
The Effectiveness of Mindful parenting Training to mothers of children with attention deficit- hyperactivity disorder to improve the internalized problems of mothers and reduce the externalized problems of their children
طب توانبخشی دوره 8 شماره 1 (1398صفحات 95-102.  [Abstract  ]
داخلي-ISC25.  عاطفه حجتي، افسانه صبحي، لقمان ابراهيمي(نویسنده مسئول)       
بررسي رابطة هيجان خواهي، سبك هاي هويت و فرهنگ رانندگي در رانندگان پرخطر و عادي
بررسي رابطة هيجان خواهي، سبك هاي هويت و فرهنگ رانندگي در رانندگان پرخطر و عادي
مطالعات پژوهشی راهور دوره 7 شماره 26 (1397صفحات 9-50.  [Abstract ]
داخلي-ISC24.  شهربانو طبرسی، محمدمهدی ذاکری، رویا رضاپور، لقمان ابراهیمی
اثربخشی آرامسازی پیشرونده عضلانی بر پریشانی روانشناختی زنان مبتلا به ام.اس
Effectiveness of Progressive Muscle Relaxation Training on Psychological Distress of Woman's with Multiple Sclerosis
طب توانبخشی دوره 7 شماره 4 (1397صفحات 71-79.  [Abstract  ]
International ISI23.  Arezoo Safaei Nezhad, Loghman Ebrahimi, Mohammad M. Vakili, Roghieh Kharaghani
Effect of counseling based on the choice theory on irrational parenthood cognition and marital quality in infertile women:A randomized controlled trial
Perspectives in Psychiatric Care Vol. 26 Issue 1 (2020PP. 141-148 DOI: https://doi.org/10.1111/ppc.12392.  [Abstract ]
International ISI22.  آرزو صفائی نژاد، محمد مسعود وکیلی، لقمان ابراهیمی، رقیه خرقانی
Demographics and the correlation between irrational parenthood cognitions andmarital relationship quality in infertile women in Zanjan province in 2016
PERSPECTIVES IN PSYCHIATRIC CARE Vol. 55 Issue 3 (2018PP. 360-365 DOI: https://doi.org/10.1111/ppc.12298.  [Abstract ]
International ISI21.  Loghman Ebrahimi, Mina Masoumi, Atefeh Hojjati, Roghayeh Abedi Firozjaie, Mohammad Abdi
Comparing the Quality of Life and Emotional Intelligence among Patients with Psychosomatic Disease (Type 2 Diabetes) and Healthy Individuals
NeuroQuantology Vol. 15 Issue 3 (2017PP. 19-24 DOI: 10.14704/nq.2017.15.3.1097.  [Abstract ]
داخلي-ISC20.  لقمان ابراهیمی، فریبا مرادی
همبستگی حمایت اجتماعی ادراک شده و سخت رویی روانشناختی با استرس ادراک شده و پرخاشگری جانبازان بازنشسته
همبستگی حمایت اجتماعی ادراک شده و سخت رویی روانشناختی با استرس ادراک شده و پرخاشگری جانبازان بازنشسته
طب جانباز دوره 10 شماره 3 (1397صفحات 154-164.  [Abstract ]
داخلي-ISC19.  Safaei Nezhad A, Vakili MM, Ebrahimi L, Kharaghani R
Reproductive variables and Correlation between Irrational Parenthood Cognition and Destructive Behaviors of Marital Relationship in Infertile Women
Preventive Care in Nursing & Midwifery Journal Vol. 7 Issue 3 (2017PP. 1-8.  [Abstract ]
داخلي-ISC18.  لقمان ابراهیمی
کارآیی مشاوره زناشویی براساس الگوی اعتباریابی انسان در کاهش تعارضات و افزایش رضایت زناشویی زوجین جانباز  
کارآیی مشاوره زناشویی براساس الگوی اعتباریابی انسان در کاهش تعارضات و افزایش رضایت زناشویی زوجین جانباز  
زن و جامعه دوره 8 شماره 32 (1396صفحات 247-264.  [Abstract ]
International17.  لقمان ابراهیمی
The Effectiveness of Human Validation Process Model Training on Couples’ Marital Satisfaction
Journal of Mental Disorders and Treatment Vol. 4 Issue 1 (2018PP. 1-5 DOI: 10.4172/2471-271X.1000155.  [Abstract ]
International ISC16.     ميرحسن سيدعامري، عثمان سواره، لقمان ابراهيمي
رابطة سرماية اجتماعي و كيفيت زندگي كاري كاركنان ادارة كل ورزش و جوانان استان آذربايجان غربي
The Relationship between Social Capital and Quality of Work Life of the Employees of the General Directorate of Sports and Youth of West Azarbaijan Province
مدیریت ورزشی دوره 7 شماره 3 (1394صفحه 15.  [Abstract ]
داخلي-ISC15.  لقمان ابراهیمی
چالش ها و موانع گسترش نقش مشاوره ای مدیران مدارس(مطالعه موردی آذربایجان غربی)
Challenges and obstacles to the expansion of the role of counseling school principles (Case Study of West Azarbaijan)
فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت مدرسه دوره 6 شماره 1 (1397صفحات 262-282.  [Abstract  ]
داخلي-ISC14.  لقمان ابراهیمی
عوامل آسیب‌زای نقش مشاوره‌ای مدیران مدارس و راهکارهای گسترش نقش مشاوره‌ای آن‌ها در فرآیند آموزش و یادگیری: پژوهش کیفی
Damaging Factors of Counseling Role of School principals and Strategies for Expanding their Counseling Role in the Process of Education and Learning: Qualitative Research
پژوهش های آموزش و یادگیری(دانشور رفتار) دوره 16 شماره 1 (1398صفحات 147-163.  [Abstract  ]
International ISI13.  Loghman Ebrahimi, Mohsen Amiri, Maryam Mohamadlou & Roya Rezapur
Attachment Styles, Parenting Styles, and Depression
Int J Ment Health Addiction Issue 1064 (2017PP. 1064-1068 DOI: https://doi.org/10.1007/s11469-017-9770-.  [Abstract ]
داخلي-ISC12.  رویا رضاپور، محمد مهدی ذاکری، لقمان ابراهیمی
پیش‌بینی خودشیفتگی،‌ ادراک تعاملات اجتماعی و تعارضات زناشویی بر اساس  استفاده از شبکه‌های اجتماعی
Prediction of Narcissism, perception of social interactions and marital conflict Based on the use of social networks
خانواده پژوهی دوره 13 شماره 2 (1396صفحات 197-214.  [Abstract ]
International11.  لقمان ابراهیمی
Moderating effects of cognitive or affective processing style on responses to advertising messages
International Journal of Psychology and Behavioral Research (2014P. 25 DOI: 1. 
داخلي-ISC10.  یاسمی‌نژاد، پریسا؛ گل محمدیان، محسن؛ لقمان ابراهیمی
بررسی رابطه پنج عامل نیرومند شخصیت با رضایت زناشویی در بیوه زنان مزدوج با برادر شوهر
بررسی رابطه پنج عامل نیرومند شخصیت با رضایت زناشویی در بیوه زنان مزدوج با برادر شوهر
فرهنگ مشاوره و روان درماني دوره 2 شماره 7 (1390صفحات 85-102.  [Abstract ]
داخلي-ISC9.  لقمان ابراهیمی
بررسی اثربخشی آموزش توانمندسازی روانشناختی بر سازگاری شغلی و سرزندگی پرستاران
بررسی اثربخشی آموزش توانمندسازی روانشناختی بر سازگاری شغلی و سرزندگی پرستاران
نشریه تازه ها و پژوهش های مشاوره دوره 41 شماره 1 (1391صفحات 173-184. 
داخلي-ISC8.  لقمان ابراهیمی
تعیین اثربخشی آموزش گروهی خودارزشمندی براساس الگوی مبتنی بر اعتباریابی انسان بر افزایش میزان رضایت زناشویی
تعیین اثربخشی آموزش گروهی خودارزشمندی براساس الگوی مبتنی بر اعتباریابی انسان بر افزایش میزان رضایت زناشویی
مجله علمی- پژوهشی روانشناسی دوره 4 شماره 2 (1392صفحات 435-450. 
International7.  لقمان ابراهیمی
Counseling Activities In Schools: A Mixed Method
نامشخص خارجی (2015P. 15 DOI: 1. 
International6.  لقمان ابراهیمی
Necessity of developing a native model of performance improvement for counselors in schools across the country
نامشخص خارجی Vol. 2 Issue 1 (2014PP. 1-15. 
International5.  لقمان ابراهیمی
Persuasive impact of cognitive and emotional messages on individuals with different personal characteristics
Persuasive impact of cognitive and emotional messages on individuals with different personal characteristics
نامشخص خارجی دوره 1 شماره 1 (1393صفحات 1-15. 
داخلي-ISC4.  لقمان ابراهیمی
الگوي توانمندسازي مشاوران مدرسه
الگوي توانمندسازي مشاوران مدرسه
مشاوره كاربردي دوره 5 شماره 1 (1394صفحات 1-22.  [Abstract ]
International3.  loghman ebrahimi
Damaging Factors of Schools Psychology and Counseling Activities in Iran
Journal of Psychology and Behavioral Science Vol. 2 Issue 2 (2014PP. 83-102.  [Abstract ]
داخلي-ISC2.  لقمان ابراهیمی
چالش های فعاليت های روانشناسی و مشاوره در مدارس: پژوهش کيفی
counseling
مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت دوره 4 شماره 2 (1394صفحات 166-177.  [Abstract ]
International ISC1.  لقمان ابراهیمی
counseling
International journal of psychology Vol. 10 Issue 1 (2016PP. 100-117.  [Abstract ]


Presentations in Seminars & Congress


International 23. لقمان ابراهیمی، سمیه علیمحمدی، آسیه بابایی، لیلا اجلی
رابطه خودتنظیمی تحصیلی با معنای تحصیل و انگیزه پیشرفت در دانش آموزان

سومین همایش ملی روانشناسی، تعلیم و تربیت و سبک زندگی


دانشگاه پیام نور, قزوین-ایران, 24 بهمن 1398.    
International 22. هیمن محمودفخه، سنور آجی، لقمان ابراهیمی
گرایش به رفتارهاى پرخطر براساس سبک‌های هویت، هیجان خواهى و خودتنظیمى در بین دانش آموزان

سومین همایش ملی روانشناسی و آسیب های اجتماعی


دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر, چابهار-ایران, 28 آذر 1398.    
International 21. لقمان ابراهیمی، زهرا پارسی نژاد، لیلا اجلی
ارتباط بین سطح امتزاج، سبک ارتباطی و سخت رویی روانشناختی در زنان متقاضی طلاق و عادی

سومین همایش ملی روانشناسی و آسیب های اجتماعی


دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر, چابهار-ایران, 28 آذر 1398.    
International 20. لقمان ابراهیمی، غلامحسین انتصار فومنی، مینا معصومی
نقش حجاب در بهداشت روانی و اجتماعی دانشجویان دختر  
نقش حجاب در بهداشت روانی و اجتماعی دانشجویان دختر  

سومین کنگره ملی روانشناسی ایران
 


9 - 12 اسفند 1396.  
International 19. لقمان ابراهیمی، آرزو اصانلو، عاطفه حجتی
رابطه سبک‌های هویت، هیجان خواهى و خودتنظیمى با گرایش به رفتارهاى پرخطر در دانش آموزان  
رابطه سبک‌های هویت، هیجان خواهى و خودتنظیمى با گرایش به رفتارهاى پرخطر در دانش آموزان  

سومین کنگره ملی روانشناسی ایران
 


9 - 12 اسفند 1396.  
National 18.  محسن امیری، لقمان ابراهیمی
رابطه بین جهت گیری مذهبی و مصرف مواد در دانشجویان
رابطه بین جهت گیری مذهبی و مصرف مواد در دانشجویان
کنگره ملی نماز و سلامت روان
20 آبان 1395.  
National 17.  لقمان ابراهیمی، محسن امیری
اثر بخشی آموزش مبتنی بر مذهب بر افزایش سلامت روانی دانشجویان
اثر بخشی آموزش مبتنی بر مذهب بر افزایش سلامت روانی دانشجویان
کنگره ملی نماز و سلامت روان
20 آبان 1395.  
International 16.  مینا معصومی، غلامحسین انتصار فومنی، لقمان ابراهیمی
اثربخشی سکس تراپی بر افزایش رضایت زناشویی زنان متاهل
اثربخشی سکس تراپی بر افزایش رضایت زناشویی زنان متاهل
سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی
آمستردام-هلند, 18 آذر 1396.  
National 15.  لقمان ابراهیمی
موانع ساختاری ـ نهادی گسترش نقش مشاوره ای مدیران مدارس در آموزش و پرورش (مطالعه موردی آذربایجان غربی)
موانع ساختاری ـ نهادی گسترش نقش مشاوره ای مدیران مدارس در آموزش و پرورش (مطالعه موردی آذربایجان غربی)
یازدهمین کنگره پیشگامان پیشرفت
23 آذر 1396.  
National 14.  لقمان ابراهیمی، مهین حیدری
رابطه مدیریت هیجانی و قابلیت هاي شناختی با راهبردهاى مقابله با استرس در دانشجویان
رابطه مدیریت هیجانی و قابلیت هاي شناختی با راهبردهاى مقابله با استرس در دانشجویان
همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی مشاوره و آموزش در ایران
15 آبان 1396.  
National 13.  لقمان ابراهیمی، سوفیا حیدری
رابطه بین ویژگی های شخصیتی، هوش هیجانی، راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و انگیزش تحصیلی در دانشجویان
رابطه بین ویژگی های شخصیتی، هوش هیجانی، راهبردهای یادگیری خودتنظیمی و انگیزش تحصیلی در دانشجویان
ششمین کنگره انجمن روانشناسی ایران
23 - 25 آبان 1396.  
National 12.  لقمان ابراهیمی، غلامحسین انتصار فومنی، هلیا کامیابی، سمیه اصلانی
رابطه باورهاي مذهبی با تاب آوري و رضایت زناشویی در زنان نابارور و مقایسه آن با زنان بارور
همایش ملی راهکارهای توسعه و ترویج علوم تربیتی، روانشناسی مشاوره و آموزش در ایران
6 November 2017.  
National 11.  دکتر لقمان ابراهیمی، دکتر محسن امیری، صغری رحیمی ترکی
رابطه تمایز یافتگی و بخشودگی با رضایت زناشویی در زوجین شهرستان میانه
رابطه تمایز یافتگی و بخشودگی با رضایت زناشویی در زوجین شهرستان میانه
دومین کنکره روانشناسی دانشگاه خوارزمی
19 - 20 آبان 1395.  
National 10.  دکتر محسن امیری، دکتر لقمان ابراهیمی
بررسی تاثیر آموزش والدین آدلری بر کاهش مشکلات رفتاری کودکان مبتلا به اختلال سلوک
بررسی تاثیر آموزش والدین آدلری بر کاهش مشکلات رفتاری کودکان مبتلا به اختلال سلوک
دومین کنکره روانشناسی دانشگاه خوارزمی
19 - 20 آبان 1395.  
National 9.  دکتر لقمان ابراهیمی ، دکتر محمدسعید احمدی ، دکتر محسن امیری ، محبوبه افسون
بررسی مشکلات یادگیری ریاضی دانش آموزان مقطع ابتدائی
بررسی مشکلات یادگیری ریاضی دانش آموزان مقطع ابتدائی
دوّمین همایش ملّی روانشناسی مدرسه
23 ارديبهشت 1395.  
International 8.  لقمان ابراهیمی
ضرورت بومی سازی رويكردهاي مشاوره و رواندرمانی باتوجه به نگاه دینی.
ضرورت بومی سازی رويكردهاي مشاوره و رواندرمانی باتوجه به نگاه دینی.
اولین کنگره بین المللی روانشناسی، دین و فرهنگ
24 - 26 ارديبهشت 1390.  
National 7.  لقمان ابراهیمی
اهميت و ضرورت استفاده از دين در رويكردهاي مشاوره
اهميت و ضرورت استفاده از دين در رويكردهاي مشاوره
. نخستين همايش مشاوره و دين. دانشگاه تهران
5 ارديبهشت 1388.  
International 6.  لقمان ابراهیمی
Interventional Counseling with Breast Cancer Patients /Choice therapy
Third International Congress on Palliative and Supportive Care in Cancer
18 January 2010.  
National 5.  لقمان ابراهیمی
بررسی کیفی پیامدهای روانشناختی، خانوادگی و اجتماعی خشونت خانگی علیه زنان
بررسی کیفی پیامدهای روانشناختی، خانوادگی و اجتماعی خشونت خانگی علیه زنان
همایش ملی زنان، حمایت های اجتماعی؛ فرصت ها و تهدیدها
25 آبان 1394.  
International 4.  لقمان ابراهیمی
The Effect of Information Processing Style in Persuasion
International Conference on Behavioral Sciences 3rd
10 January 2014.  
National 3.  لقمان ابراهیمی
اثر بخشی مشاوره گروهی شناختی- رفتاری بر بهزیستی روان شناختی دانش آموزان دختر دبیرستانی
اثر بخشی مشاوره گروهی شناختی- رفتاری بر بهزیستی روان شناختی دانش آموزان دختر دبیرستانی
علوم رفتاری
9 اسفند 1392.  
National 2.  لقمان ابراهیمی
پیش بینی خودکارآمدی بر مبنای سبک زندگی اسلامی در دانشجویان
پیش بینی خودکارآمدی بر مبنای سبک زندگی اسلامی در دانشجویان
همایش ملی سبک زندگی نظم و امنیت
31 ارديبهشت 1394.  
National 1.  لقمان ابراهیمی،محسن امیری،آناهیتا حسینی
رابطه هوش هیجانی با استرس شغلی معلمان دوره اول متوسطه شهر زنجان
سومین همایش روانشناسی مدرسه 
دانشگاه الزهرا تهران, تهران-ایران, 15 February 2017.