خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:11278   بروزرسانی: 08-12-1394

Nazila Asaadi
نازیلا اسعدی
استادیار

پست الکترونيکی
nazilaasaadi[at]znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/asaadi-nazila

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه فیزیک، اتاق 337، کدپستی 38791-45371