خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:10456   بروزرسانی: 23-07-1399

Mahdieh Bozorgi
مهدیه بزرگی
استادیار

پست الکترونيکی
Bozorgi@znu.ac.ir      mahdieh.bozorgi@modares.ac.ir
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/bozorgim

تلفن
      +98 (0) 24 3305 4224

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده فنی مهندسی، گروه مهندسی برق، اتاق A203 اداری، کد پستی ۳۸۷۹۱-۴۵۳۷۱