خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:16589   بروزرسانی: 25-05-1394

Parvaneh Delfani
پروانه دلفانی
مربی

پست الکترونيکی
delfani.parvaneh@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/delfani-parvaneh

فکس
   +98 (0) 24 3228 1

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده مهندسی، گروه نقاشی، اتاق -----،ص پ 313