خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:19963   بروزرسانی: 23-05-1394

Mir Saeed Seyed Dorraji
میر سعید سید دراجی
استادیار

پست الکترونيکی
dorraji@znu.ac.ir      saeed_dorraji@yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/dorraji-saeed

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده علوم، گروه شیمی، کدپستی 38791-45371