خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:3677   بروزرسانی: 03-11-1394

Vajiheh Eskandari
وجیهه اسکندری
استادیار

پست الکترونيکی
---[at]znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/eskandari-vajiheh

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده ---، گروه ---، اتاق -----، کدپستی 38791-45371