خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17033   بروزرسانی: 05-09-1396

Taher Harkinezhad

سوابق تحصیلی


دکترا : گنت, بلژیک, بیوتکنولوژی , 1387-1383