خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17033   بروزرسانی: 05-09-1396

Taher Harkinezhad

مدیریت

 

رئیس پژوهشکده فیزیولوژی و بیوتکنولوژی دانشگاه زنجان

مسئول کمیته مجازی بیوتکنولوژی دانشکده کشاورزی

دبیر علمی بخش علوم دامی اولین کنگره فناوریهای نوین کشاورزی دانشگاه زنجان

مدیر گروه علوم دامی پژوهشکده فیزیولوژی و بیوتکنولوژی دانشگاه زنجان

معاون پژوهشی دانشگاه