خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:15789   بروزرسانی: 14-02-1392

Fariba Mobini

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه اصفهان, ایران, اموزش زبان انگلیسی , 1386-1379
عنوان رساله : توانایی یادگیرندگان زبان انگلیسی دراستفاده از حروف تعریف
زمینه رساله : زبان شناسی وتدریس
استاد راهنما : دکتر تحریریان