خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:8616   بروزرسانی: 19-01-1395

Manijeh Tozihi

سوابق تحصیلی


دکترا : دانشگاه صنعتی اصفهان, ایران, شیمی فیزیک , 1393-1388
عنوان رساله : مطالعه از اساس سطح انرژی پتانسیل برهمکنش واندروالسی مولکول CS2 با گازهای نادر (Ne، He و Ar) در حالت پایه و برانگیخته الکترونی: تأثیر برهمکنش واندروالسی Ar-CS2 بر روی طیف جذبی و نشری CS2
زمینه رساله : پتانسیل بین مولکولی و طیف سنجی
استاد راهنما : دکتر حسین فرخ پور

کارشناسی ارشد : دانشگاه زنجان, ایران, شیمی فیزیک
عنوان پایان نامه : اثر رطوبت نسبی هوا روی کمیت های سینتیکی واکنش جیوه و ازن
زمینه پایان نامه : کوانتم سینتیک
استاد راهنما : دکتر مرتضی واحدپور

کارشناسی : دانشگاه تهران, ایران, شیمی محض