خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:19453   بروزرسانی: 18-09-1397

ali fartash
علی فرتاش
مربی - بازنشسته

پست الکترونيکی
fartash@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/fartash-ali

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2212

فکس
   +98 (0) 24 3228 -2765

آدرس 
زنجان_ دانشگاه زنجان_دانشکده مهندسی _ گروه مکانیک