خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:25440   بروزرسانی: 19-01-1393

M. Ebrahim Foulaadvand
ابراهیم فولادوند
دانشیار

پست الکترونيکی
foolad@znu.ac.ir      foolad@iasbs.ac.ir
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/fouladvand-ebrahim

تلفن
      +98 (0) 24 3305 2542

فکس
(+98) 21 2283 5058   +98 (0) 24 3228 3203

آدرس 
دانشگاه زنگان ، دانشکده علوم، گروه فیزیک، اتاق 227،ص پ 313- 45195