خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:11247   بروزرسانی: 17-11-1385

Gholamhossein Entesarfoomani
غلام حسین انتصار فومنی
استاديار - بازنشسته

پست الکترونيکی
---@znu.ac.ir      
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/foumany-hossein

فکس
   +98 (0) 24 3228 1

آدرس 
دانشگاه زنجان، دانشکده ---، گروه ---، اتاق -----، صندوق پستی 45195-313