خانه :: اساتید :: اخبار

بازدید:17239   بروزرسانی: 10-01-1399

Hassan GharehKhani
حسن قره خانی
استادیار

پست الکترونيکی
gharehkhani@znu.ac.ir      gharehkhani2006@yahoo.com
آدرس اینترنتی
 http://www.znu.ac.ir/members/gharehkhani-hassan

تلفن
   02433054105   +98 (0) 24 3305 4285

فکس
   +98 (0) 24 3228 3201

آدرس 
دانشگاه زنجان، ساختمان دانشکده علوم اجتماعی طبقه سوم گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ، اتاق 610کدپستی 38791--45371